รายงานการเข้าใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบเลือก เดือนและ ปี
# วันที่ ประตู ๑ ประตู ๒ ห้อง ๘๔ ปี บรรณาภิรมย์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง iLab สระแก้ว จำนวน
1 2019-03-26 6804250118
2 2019-03-25 103509
3 2019-03-24 300104
4 2019-03-23 80312023
5 2019-03-22 77093090
6 2019-03-21 12908380175
7 2019-03-20 116013160167
# ประเมินหัวข้อ จำนวนผู้ทำแบบสอบถาม SD
1 ท่านพึ่งพอใจกับการให้บริการห้องสมุดในระดับใด 14776 4.24 0.99
2 ท่านพึ่งพอใจกับการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์ในระดับใด 14531 4.21 1.02
3 ท่านพึ่งพอใจกับพื้นที่สำหรับอ่านในระดับใด 14868 4.20 1.02
4 ท่านพึ่งพอใจกับการให้บริการห้องน้ำในระดับใด 14785 4.15 1.10
5 ท่านพึ่งพอใจกับพื้นที่สำหรับอ่านในระดับใด 14858 4.23 1.00
6 ท่านพึ่งพอใจกับการให้บริการห้องน้ำในระดับใด 14696 4.15 1.07
7 ท่านพึ่งพอใจกับหนังสือทีให้บริการของห้องสมุดในระดับใด 14399 4.23 1.00
8 ท่านพอใจกับความสะอาดของห้องสมุดโดยรวมในระดับใด 14780 4.21 1.01
9 ท่านพอใจกับบริการ Wifi ในห้องสมุดในระดับใด 14404 4.19 1.05
10 ท่านพอใจกับจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดในระดับใด 14589 4.21 1.01
11 ท่านพอใจกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในห้องสมุดในระดับใด 14595 4.24 0.99
12 ท่านพอใจกับการสืบค้นหนังสือในห้องสมุดในระดับใด 14819 4.20 1.02
13 ท่านพอใจกับแสงสว่างของห้องสมุดในระดับใด 14707 4.24 0.99
14 ท่านมาใช้ห้องสมุดบ่อยแค่ไหน 8315 4.32 1.00
15 ท่านเจอหนังสือที่ท่านความต้องการหรือไม่ 15150 4.59 0.83
16 เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาท่านดีเพียงใด 8616 4.33 0.97
17 ท่านเคยเข้าไปใช้บริการห้อง 84 ปี บรรณาภิรมย์ หรือไม่ 8395 4.27 1.04
# วันที่ Sci Edu HUSO Man IND Arg INNO Others Total
1 2019-03-26 16 40 46 11 0 2 0 3 118
2 2019-03-25 0 2 5 1 0 1 0 0 9
3 2019-03-24 0 4 0 0 0 0 0 0 4
4 2019-03-23 4 2 5 10 0 1 0 1 23
5 2019-03-22 5 33 35 10 0 2 0 5 90
6 2019-03-21 9 91 56 9 1 5 0 4 175
7 2019-03-20 8 78 55 15 0 2 2 7 167
TOTAL 7 Days 42 250 202 56 1 13 2 20 586
*** Others ระบบไม่สามารถระบุคณะที่สังกัดได้ อาทิ คณะตั้งใหม่ เป็นต้น